تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

شبکه تامین آب

شبکه تأمین آب از بخش های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی مختلفی تشکیل می شود که باعث تأمین آب به مصرف کنندگان گوناگون می گردند. بخشی از عملیات ما مربوط به ساخت سازه های مختلفی است که تضمین کننده انتقال آب از منابع به مصرف کنندگان نهایی می گردد. سازه های زیربنایی زیر از توسط ما به کارفرمایان ارائه می گردند (هم در بخش طراحی و هم در قسمت اجرا)

  • سیستمهای جمع آوری آب نظیر مجاری انتقال آب (آبگذرها)، تونل های سرپوشیده و خطوط لوله انتقال آب
  • تأسیسات ذخیره آب نظیر مخازن، تانکهای آب و بر ج های ذخیره آب.

پروژه‌های مرتبط