تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

بنادر

بنادر ، پلهای اقتصادی مهم در مناطق ساحلی را تشکیل می دهند. هرچه میزان بهره وری کالا ها و مسافران به صورت صعودی از سال به سال دیگر بیشتر باشد، به زیرساخت ، تأمین و خدمات مرتبط بیشتری نیاز است. این موارد درجات مختلفی از مزایا یا معایب را برای اقتصاد محلی و منطقه ای و محیط زیست به همراه خواهد داشت. بنادر همچنین برای حمایت از فعالیت های اقتصادی در مناطق داخلی کشور مهم هستند زیرا به عنوان یک ارتباط حیاتی حمل و نقل دریایی و زمینی عمل می کنند. موج شکن، اسکله ، بارانداز، حوضچه محافظی، کانال انحراف رودخانه، دیوار انکروال اسکله، جاده های دسترسی، کارهایی هستند که ما برای تسهیل و ایجاد زیرساخت های بنادر برای توسعه و بهبود شهرنشینی در راستای مسئولیت های توسعه شهری شرکت انجام می دهیم.

پروژه‌های مرتبط