تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

عملیات اجرایى و ایمن سازى پایاب سیستم تخلیه سیلاب سرریز، جاده دسترسى و کارهاى باقیمانده سد نرماشیر(نساء)

تاریخ شروع:

مرداد 22، 1399

تاریخ پایان:

خرداد 31، 1402

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - سیستم حفاظت سیلاب

کارفرما:

شرکت آب منطقه ای کرمان

پیش زمینه:

در پی وقوع سیلاب بزرگ سال 1395 در محل سد نرماشیر،سیستم تخلیه سیلاب سد نساء اقدام به تخلیه سیلاب نمود. وقوع این سیلاب موجب افزایش فرسایش بسیار شدید آبراه پایین دست سرریز و تخریب سه بند شد و تخریب روستایی را در فاصله 4 کیلومتری سد شد و خسارات زیادی به محل اطراف وارد نمود، لذا شرکت تونل سد آریانا بنا بر وظیفه اجتماعی خود، تصمیم بر اصلاح و نوسازی محل گرفت.

نقش‌ها:

احداث راه های دسترسی

اجرای سازه کانال پایاب سرریز سد نساء به طول 511 متر

تجهیز و مرمت ساختمان های اداری سد

 اجرای سیستم آب رسانی به سایت اداری

 اجرای فضای سبز از سرریز سد

تامین دستگاه شتاب نگار

تهیه و اجرای سامانه کنترل سوپروایزری و انتقال اطلاعات ابزار دقیق سد

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط