تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

درباره ما

درباره ما

مردم

تونل سد آریانا بر ایمنی همه افرادی که در حوزه فعالیتی شرکت یا در مجاورت آنها کار می کنند تأکید زیادی دارد. این بدان دلیل است که افراد در هسته اصلی کار ما هستند و هدف ما بهبود زندگی و شکل دادن به شهرها و جوامع در سراسر جهان می باشد. ما ایمنی در محل را دارای اهمیت فوق العاده و اساسی می دانیم و گام هایی را برمی داریم تا اطمینان حاصل کنیم که کلیه افراد پروژه ها و شرکت از مسئولیت های خود در این زمینه کاملاً آگاه هستند.