تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

سد و نیروگاه برق آبى راغون به ظرفیت 3600 مگاوات و زیرساختهاى مرتبط در جمهورى تاجیکستان

بیشتر بخوانید

احداث و ساخت سازه آبگیر ورودی سد و نیروگاه برق آبی راغون-جمهوری تاجیکستان

بیشتر بخوانید

عملیات تحکیم و حفارى ژئوتکنیک در سد و نیروگاه بر ق آبى راغون

بیشتر بخوانید

عملیات حفارى، حمل مصالح معدن و حفارى روباز در سازههاى سد و نیروگاه برق آبى راغون

بیشتر بخوانید

احداث راه شاغون- ذیغر در جمهور ى تاجیکستان ( 2 فاز)

بیشتر بخوانید

احداث راه عینى مست چاه کوهى در جمهورى تاجیکستان

بیشتر بخوانید

نام پروژه

سد و نیروگاه برق آبى راغون به ظرفیت 3600 مگاوات و زیرساختهاى مرتبط در جمهورى تاجیکستان

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: آب و محیط زیست - سد

وضعیت: تمام شده

احداث و ساخت سازه آبگیر ورودی سد و نیروگاه برق آبی راغون-جمهوری تاجیکستان

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: آب و محیط زیست - سد

وضعیت: در حال انجام

عملیات تحکیم و حفارى ژئوتکنیک در سد و نیروگاه بر ق آبى راغون

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: آب و محیط زیست - ژئوتکنیک

وضعیت: تمام شده

عملیات حفارى، حمل مصالح معدن و حفارى روباز در سازههاى سد و نیروگاه برق آبى راغون

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: آب و محیط زیست - سد

وضعیت: تمام شده

احداث راه شاغون- ذیغر در جمهور ى تاجیکستان ( 2 فاز)

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

وضعیت: تمام شده

احداث راه عینى مست چاه کوهى در جمهورى تاجیکستان

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

وضعیت: تمام شده

صفحه: 1 از 7

2007

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024