تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه بازسازى کانال ساحل سمت راست و کانال آبیارى توپولانگ کاراتاگسکى

تاریخ شروع:

آبان 11، 1397

تاریخ پایان:

خرداد 09، 1402

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - آبیاری

کارفرما:

وزارت کشاورزى و منابع آب جمهورى ازبکستان

پیش زمینه:

در منطقه آبیاری سورخان دریا که از زمان های کهن در منطقه شمالی، دناو و ساریسیا، منطقه ایی که آب از طریق منابع آبی موجود در رودخانه ها به کانال های آبیاری تغذیه می شود. هدف این پروژه مدیریت بهبود منابع آب منطقه سورخان دریا (بهسازی کانال سیستم خزربگ- اکاپچیگی) ، بهبود تامین آب آبیاری زمین ها از طریق بازسازی و ساخت کانال ها و سازه ها و همچنین انتقال آن ها از پمپاژ آبیاری می باشد. این طرح استفاده از سطح زمین و منابع آب مربوط به کانال سیستم خزربگ-اکاپچیگی به منطقه ایی به مساحت 103470 هکتار را بهبود می بخشد. اهداف پروژه عمدتا بر بهبود اثر بخشی و دوام مالی توزیع آبیاری و مدیریت آب درهفت منطقه برای افزایش دسترسی، بهبود جریان آبی کاهش تعمیرات کانال ها و مدیریت هزینه  از طریق تغییر وضعیت از سیستم پمپاژ آب به سیستم جاذبه از طریق بازسازی کانال های اصلی آبیاری از سیستم آبیاری خزربگ- اکاپیچکی می باشد.

نقش‌ها:

  • احداث کانال‌های آبیاری
  • کانال های زهکشی
  • سازه های خروجی و سازه های کنترلی
  • عملیات خاکی
  • احداث راه های دسترسی
  • عایق کاری بستر کانال ها
  • ساخت قطعات پیش ساخته بتنی
  • احداث سازه ها  و پل ها
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط